Estrikti ANEA pou bon fonksyonman

Mouvman Skout la : yon chèn fonksyonman.

Nan jan strikti mouvman skout la monte, tout kote nan mond lan, an patikilye an Ayiti li se yon chèn fonksyonman ki vin fòme yon sistèm. Kidonk fòk chak antite, eleman, responsab, nan sistèm nan fè travay li byen, pran responsablite li… pou tout sistèm nan mache byen.

Nan prensip fondamantal yo anpil aksan mete sou ekip, sa vle di fòk sizèn, patwouy, ekip yo ap mache nan inte Met, Twoup, Wout la ak Sizenye, CP, PE ki pran responsablite yo ak sipò animatè yo.

Apati de sa, Konsèy yo ak Metriz nan chak inite sa yo dwe pran responsablite yo jan pedagoji a mande sa. Se sa ki pral bay fonksyonman Konsèy gwoup la pou gwoup la byen mache.

Depi gwoup yo ap byen mache, daprè prensip sa yo, w ap jwenn yon Distri k’ap byen mache ak yon ekip distri ki gen kodis li ak adjwen li yo ki konpetan, sa vle di ki konn skout la epi konn wòl yo e ranpli l’ byen. Pwiske Konsèy gwoup yo ap byen mache, w ap jwenn Konsèy distri a k’ap byen mache paske AG yo konn wòl yo.

Kounya se distri yo k’ap byen frape k’ap ba w yon Depatman ki fò ki djanm.

w ap gen ekip depatman an ki gen moun konpetan k’ap fè skout la jan l’ dwe fè l’ la ak yon kodep konpetan. Kòm kodis yo konn wòl yo byen, w ap gen yon konsèy depatmantal solid k’ap fè mouvman skout la vanse.

Se bon jan kodep sa yo ak komite egzekitif k’ap ba w yon konsèy nasyonal k’ap gran dezisyon ki vize gran, ki vize wo (an anatandan asanble jeneral) pou n’ gen yon mouvman skout tout moun, tout otorite respekte, yon mouvman k’ap pwogrese san rete.

Lè w mete kodep ak kodis konpetan sa yo ansanm k’ap deside nan asanble jeneral, k’ap eli moun ki onèt ki konpetan nan Komite egzekitif, wololoy se pa ti bèl bagay, n’ap gen yon gwo epi bel mouvman skout.

An n’ kòmanse, nan ekip, inite, gwoup yo, sa w panse? Nou tout vle yon bèl e gwo mouvman skout pa vre?

Me Johny Appoleon, Av
Badj de bwa, SGA ANEA